Thích Thiện Thuận

Vì sao tôi theo Đạo Phật

Chúng ta phân vân trước những lựa chọn tôn giáo, tín ngưỡng cho cá nhân mình. Vì sao bạn theo bạn Phật? Đạo Phật là con đường giác ngộ. Những ai đi trên con đường này sẽ tự mình trải nghiệm để xác quyết niềm tin và mục tiêu cho chính mình.