Phật học cơ bản

Ý nghĩa An cư kiết hạ

Ý nghĩa An cư kiết hạ

Theo Đại phẩm (Luật tạng), trong giai đoạn đầu Đức Phật chưa chế pháp an cư kiết hạ. Thế rồi […]

Phật giáo độ sanh

07. Phật Giáo độ sanh

I.- MỞ ÐỀ Tất cả việc làm của Phật giáo đều tập chú vào lợi ích cho chúng sanh. Chúng […]

Cúng dường Tam Bảo

06. Cúng dường Tam Bảo

I.- MỞ ÐỀ Thấy người làm việc lành việc phải, mình tán thán bằng lời, hoặc góp một phần công, […]

Sám hối

05. Sám hối

I.- MỞ ĐỀ Mắc bệnh ung nhọt làm mủ trong thân, người bệnh cần phải gan dạ mời giải phẫu […]

Đi lễ chùa

04. Đi Lễ Chùa

I.- MỞ ĐỀ Người xưa nói “làm việc có nghĩa do tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa do tâm […]

Ngũ giới

03. Ngũ giới

I.- MỞ ĐỀ Con người là đối tượng của đạo Phật, bao nhiêu luật, bao nhiêu pháp môn, đức Phật […]

Tam Qui

02. Tam qui trong đạo Phật

I.- MỞ ĐỀ Sống trong cuộc đời muôn mặt, người muốn chọn lấy một lối đi, vạch ra một cuộc […]

Đạo Phật

01. Đạo Phật

I.- MỞ ĐỀ Chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ sanh tử, dong thuyền ra cứu vớt họ là […]