Thích Thiện Thuận

Tự giữ mình

Hãy là hòn đảo cho mình – Nương vào Phật Pháp gắng công tu trì Cuốc sống vật chất ngày càng nhiều cám dỗ đối với chúng ta. Cho nên, là Phật tử, tự thân mình phải biết giữ lấy mình trước dòng xoáy vật …